Jeroen Megens Drone NijMegens

Algemene voorwaarden

Drone NijMegens is gevestigd te Nijmegen. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 71217533. Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Offertes

Drone NijMegens doet een aanbod in de vorm van een offerte. Een offerte is vrijblijvend en daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de offerte aangegeven deadline, en bij gebrek daarvan tot uiterlijk 30 dagen na de datum van verzending van de offerte door Drone NijMegens.

De offerte kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden. Drone NijMegens zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Aan een offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden. Alle opgemaakte offertes zijn inclusief 21% BTW.

Aanvaarding van het aanbod

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Drone NijMegens behoudt zich het recht voor een opdrachtgever te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor haar onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Drone NijMegens is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de opdracht betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de door Drone NijMegens gehanteerde stijl. Drone NijMegens kan een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe niet verplicht. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met Drone NijMegens plaats en kan extra kosten met zich meebrengen.

Bij afsluiten van een aanvaarding van het aanbod vindt er door de klant een voorschot betaling plaats van 50% van het totaalbedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Drone NijMegens anders is overeengekomen.

Vergoeding en betalingsvoorwaarden

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijke gehanteerde prijzen.

De opdrachtgever zal bij het einde van de opdracht een factuur worden gestuurd voor de uitvoering van de opdracht. Gefactureerd wordt ook indien de opdrachtgever het geleverde niet gebruikt. Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering geheel of in delen vooraf plaats. Indien een facturering niet binnen het, van te voren afgesproken, termijn betaald wordt, wordt er eenmalig een herinnering gestuurd. Mocht na dit betalingstermijn wederom overschreden worden, dan wordt er een boetebedrag van 1% van het totaalbedrag, met een minimum van €40,-, aan het factuurbedrag toegevoegd. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Drone NijMegens, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Overmacht

Het kan voorkomen dat er sprake is van overmacht, ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte. Dat ontslaat Drone NijMegens van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden.

Vanzelfsprekend zal Drone NijMegens de opdrachtgever meteen op de hoogte stellen en in alle redelijkheid alles eraan doen om in dat geval een vervanger te regelen van vergelijkbare professionaliteit. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Drone NijMegens, indien een deel van de opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

Drone NijMegens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant. Voor elke door Drone NijMegens aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Drone NijMegens kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Auteursrecht

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Drone NijMegens.

Drone NijMegens houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld interne vertrouwelijke beelden e.d.). Elk gebruik van een werk van Drone NijMegens dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Drone NijMegens. Drone NijMegens levert geen ruwe bestanden of beelden aan, tenzij dit anders is vermeld of afgesproken.

Portretrecht

De opdrachtgever geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Drone NijMegens om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

Overige bepalingen

Drone NijMegens behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Drone NijMegens aan de opdrachtgever medegedeeld. Op alle rechtsverhoudingen tussen Drone NijMegens en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.